Municipal Manager’s Viewpoint

Municipal Manager's Viewpoint

Municipal Manager's Viewpoint

Nakulokhu futhi, isikhathi sokubika ngenqubekela phambili yomkhandlu sesifikile. Ngeshwa inqubekela phambili ithikamezekile ngenxa yobhubhane esibhekene nalo futhi olusivimbile ukuthi sisheshe siphumelele kwezinye zezinhlelo zikamasipala. Kuyadabukisa ukuthi umasipala waseMzimkhulu wamenyezelwa njengenye yezindawo ezishayeke kakhulu i-COVID 19 esifundeni iHarry Gwala. Lokhu kwenzeke njengoba isibalo sabantu baseMzimkhulu sisikhulu kunabalingani bethu esifundeni. Ukuvuka kabusha kwegagasi lesibili le-COVID 19 kwenze sabona abantu abaningi bedlula ngokungalawuleki.

Ngaphandle kokukhathazeka okuphakanyiswe ngokuziphatha kwethu budedengu nokwehluleka ukulandela iMithethonqubo, umthelela wegciwane uyezwakala futhi kuzothatha isikhashana ukuncibilika. Iningi lemindeni lisakhala futhi likhihla isililo ngokulahlekelwa yizihlobo zayo. Lokhu kuvula amehlo njengoba silungiselela ukuhlasela kwamagagasi okwesithathu (Third wave)
okubikwa ukuthi kulindelwe. Abantu akufanele bayithathe kancane njengoba senza manje. Sengikushilo lokho, leli gciwane selikhubaze ukulethwa kwezidingo emphathathini. Lokhu kusishiye nenqwaba yengqalasizinda edinga ukuthi sisheshe siyise iso silungise isimo. Njengoba osonkontileka bebesebenza ngaphansi kwezimo ezinzima ze COVID19, iningi lomsebenzi belingenziwa ngesikhathi esibekiwe. Ukucaphuna amaphrojekthi ambalwa, ukwakhiwa kwe Harry Gwala Multi-Purpose Sports Centre kungenye yalezi zinhlelo imali esetshenziswayo engagculisi kodwa umnyango wenze uhlelo

lokubuyekeza izilinganiso. Kwisigaba sokuqala bekufanele ngabe sesihleli kumaphesenti angama- 90 manje kepha ngenxa ye-COVID 19 kusasele emuva ngesikhathi. Usonkontileka uzinze kahle ngemishini edingekayo kunethemba lokuthi imali izosetshenziswa ngokuphelele ekupheleni konyaka wezimali.

Eholweni Lesikhumbuzo umsebenzi uyaqhuba, izindleko zingamaphesenti angama-46 ,kulindeleke ukuthi umsebenzi uphothulwe ngo-Okthoba 2021. Njengoba kukhonjisiwe ngenhla, i-COVID 19 ibingenye yemiphumela eyimbangela ephazamisile. Usonkontileka uqhubeka kahle kakhulu ngoba nomkhandlu uwubheke ngeso lwekhozi umsebenzi.

Nakulokhu futhi uMzimkhulu uqokelele amanye ama-IDP avela ku-COGTA. Ngokusobala, uMasipala waseMzimkhulu waziwa ngokukhalipha nangokukhuthala. Lokhu kuyimizamo yimizamo yama Officials Kanye namakhansela. Sifisa ukuvalelisa kukhansela S. Mkhize owayenobuhlakani futhi obekade esebenza kahle ekwenzeni umsebenzi wokuqapha nokuqondisa umkhumbi lapho uya khona. Ake ngidlulise amazwi enduduzo emndenini wakhe. Siyaqonda ukuthi umndeni usadabukile futhi ukulahlekelwa nguye. Sengathi umphefumulo wakhe ungalala ngokuthula!

Ngiyabonga