UMzimkhulu Youth in Business

NEWS ROOM:

HIGHLIGHTS OF UMZIMKHULU LIBRARY ROADSHOW

Umphakathi wase Ward 11 eSihlontlweni ngaphansi kukaCllr. N. Mphakathi uvakashelwe uMnyango wakwa Agriculture and Rural Development ebambisene noMasiplala waseMzimkhulu kumnyango wakwa Community and Social Services ukuzokwethula iNokhwezi Diptank. leDiphu eyokudipha imfuyo (izinkomo) ezifuyiwe, kwaphindwa kwafundiswa umphakathi ngokubaluleka kokuDipha imfuyo, ukuyinakekela kanye nokuyilawula.
Ohloniphekile iMeya waseMzimkhulu uCllr Jabu Mzizi ubongele umphakathi waseSihlontlweni ukuthi isicelo siphendulekile futhi nemfuyo isizokhula kahle inakekelwa. Uphinde wabonga ukuthi uMnyango wakwa Agriculture sowuqashe abantu besifazane abaningi abakwaziyo ukuhlola nokuhlenga imfuyo.
” Ngiyaqala ngqa, ukubona umntu wesifazane edonsa igazi kwisilwanyana esikhulu njengane nenkomo lokhu kukhombisa ukuthi akusafani nakudala lapho umntu wesifazane wayengangeni nokungena esibayeni noma ekunakekeleni imfuyo. Lokhu kusho ukuthi amathuba wemisebenzi akasakhethanga bulili bomuntu.” Kubeka lomholi onohlonze,uCllr. Mzizi
LoMnyango uphinde wanikezela ngezinsiza kusebenza zokutshala engadini, wathembisa ukubuya uzonikezela futhi kubantu abasele abasebenza engadini.
Kwababamba iqhaza ekufundiseni umphakathi bokukhona uAfrivet, abeluleki ababhekelelene nemfuyo, iZoetis livestock, TWK, abasebenzi bomasipala omkhulu iHarry Gwala kanye noMasiplala waseMzimkhulu.