Esayide TVET College

NEWS ROOM:

ASIMANGA SIYAQHUBA,INTUTHUKO EBANTWINI

Iqiniso lisekutheni ukwakhiwa kwemigwaqo ehamba phakathi emizini, yenye yezinto ezidingakalayo kwilali zase Mzimkhulu ukuze intuthuko ixoxwe ngamehlo. Yingakho kuthe kungekapheli izinyanga ezintathu ubuHoli boMasipala wase Mzimkhulu (obuholwa yiMeya yokuqala yesifazane kuleli lakwithsi uCllr. Jabulile Msiya) bungenile bethule ooSonkontileka abawu 4 kumaWard awu 4 ahlukeneyo.  Imininingwane iyalandela:

1. LUKHALWENI ACCESS ROAD

Ku Ward 18 wase Mzimkhulu kwethulwe uSonkontileka ozokwakha u 3.1km , ixoxwa ngezithombe.

2.  ZAMAZELE- MASAMINI ACCESS ROAD

Ku Ward 4 wakuloMasipala kwethulwe uSonkontileka ozokwakha u 4.64 km. Ixoxwa ngezithombe.

3. THORNBUSH ACCESS ROAD

     Ku Ward 15 waseMzimkhulu , kwethulwe uSonkontileka ozokwenza u 1.78km. Ixoxwa ngezithombe.

4. KWAFISH ACCESS ROAD

Kanti nakwa Ward 2 kuphinde kwethulwa uSonkontileka ozokwenza inxanxathela yemigwa , elinganiswelwa ku 7km uma ihlanganisiwe. Ixoxwa ngezithombe.

Le migwaqo eyekhiwa kulama Ward , yonke ikhona ezekushiya njengoba ooSonkontileka bazodinga izindawo zokuqashisela imishini yabo. Kukhona namanye amathuba wokuqasheka azophinde avele. Ukwakhiwa kwalemigaqo kungqina ukuthi lobuHoli baloMasipala abuphumlanga, kuzophela unyaka sekubonakala lapho kuyiwakhona.

 

#DoingItForYou

Ward 15 Councillor, Cllr. Xolani Tshazi taking community through the municipal expectarions.

Ms. Khumbuza Dweba, responding to technical issues raised during the handover.