To:         MEDIA HOUSES

Date:      23 August 2017

Subject:  UKUVULWA KWESIKOLO KUBUYISE ISIDIMA KWEZEMFUNDO EMZIMKHULU

Ekubuyiseni isidima nesithozela kwimfundo yomntu omnyama, njengesithembiso salo Rhulumente weNtandoyabantu, uMnyango wezeMfundo kwiPhondo LakwaZulu-Natal uvule isikolo sodidi.

Abahlali baseMzimkhulu, kwilali yaseNdawana, abakayivali  nangoku imilomo ngesikolo esikwinqana eliphezulu kakhulu esivulwe kulaa mandla. Lelali esekugqibeleni le eMzimkhulu ikufutshane neliSotho, iMatatiele kunye neUnderberg ibingenaso isikolo kunjalonje ibifudula ingenaso isikolo samabanga aphazulu nto leyo bekunyanzeleka into yokuba abantwana abaphumeleleyo kumabanga aphantsi bafudukele ezidolophini. Bambi bebenyanzeleka ukuba bayofunda kwezinye izikolo ezikude kakhulu namakhaya abo phofu ezikwalapha kuloMzimkhulu mnye, uninzi lwaba bafundi belufika lugxamese kwezondawo nto leyo ibisitya ipokotho zabazali kanobom ikakhulukazi abo abangathathintweni. Ukokhiwa kuvulwe i-Ndawana Secondary School kwenziwe likwelo labahlali kunye neeKomkhulu ngokubambisana noCeba.

Iinkokheli zoMasipala waseMzimkhulu, bezisoloko ziphekwa zisophulwa ngaba bahlali ngalomba wesikolo, yilonto uMasipala waseMzimkhulu waqinisekisa ukuba iingxoxo ezifanelekileyo ziyaqhutywa noMnyango wezeMfundo. Lo Myango uchithe ngaphezulu kwe-37million, ekokheni i-Ndawana Senior Secondary School sithetha nje kunabafundi abangama-640. “Besisoloko sihleli eluvalweni xa abantwana bephumelela amabanga aphantsi kuba imali yokubhatala iindawo ekuzafuneka behleli kuzo, singenazo. Ibisixhalabisa ngokwenene into yokugxamesa kwabantwana bethu, uninzi lwabo luselula lusadinga iliso labazali. Ukokhiwa ngempumelelo kwesi sikolo kusethule umthwalo kwade kwehla namaxhala. Ukubonakalisa imincili yethu ngesisenzo saloRhulumente wethu, sizakunika esi sikolo inxaso engagungqiyo siqinisekise into yokuba usiko lokufunda nokufundisa luyaqhubeka ukuze kuphume iinkokheli zeli lizwe lakuthi kwesiSikolo. “ ethetha ngemincili uMnu. Bekwa.    “Nangongona iziphumo zonyaka ophelileyo ziye zehla ngo 11%, ndinethemba elingagungqiyo ekubeni utshintsho lusendleleni ikakhulukazi xa sithetha-thethana nabazali kunye nesikolo ngeentlelo ezikhoyo. Abafundisi-Ntsapho besisikolo kuquka nabafundi, baliqule baliganga ekulungiseleleni iimviwo zalonyaka kunjalonje nathi ,singuMnyango, sizibophezele ekuphuculeni imeko yokufunda yilonto ke sikholelwa ekubeni ukokhiwa nokuvulwa kwesiSikolo kuzanokhuthazo emntwini wonke. “ Kuphawula uMphathi wezeMfundo eMzimkhulu.